centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
FNV net tefreden oer ûndersyk nei misstannen Sintrale As
donderdag 6 oktober 2016

Fakbûn FNV is net te sprekken oer de wize wêrop de provinsje mooglike misstannen by de oanlis fan de Sintrale As oanpakt hat. Neffens it bûn nimt it kolleezje fan Deputearre Steaten har ferantwurdlikheid net. Wurknimmers wurde neffens de FNV ûnderbetelle en der soe sprake wêze fan skynkonstruksjes. De provinsje hat wol ûndersyk dien, mar deryn is de FNV net heard.

Yn it ûndersyk ûnderskriuwt de provinsje de miening fan de haadoannimmer dat der neat oan de hân is, sa seit it fakbûn. Ynhâldlik soene de útkomsten fan it ûndersyk net weromkeppele wêze. Freedtejûn is de offisjele iepening fan de Sintrale As.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2023